Vedtægter for Haslev Teaterforening

§ 1.
Foreningens navn er: Haslev Teaterforening. Foreningen har hjemsted i Faxe Kommune.

§ 2.
Haslev Teaterforenings formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til bkg. nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle
arrangementer.

Teaterforeningen samarbejder med Faxe Kommune, Danmarks Teaterforeninger og med sammenslutninger som har opgaver og/eller interesser fælles med teaterforeningen.

 

§ 3.
Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger. Der bør endvidere rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.
Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne. Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 4.
Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af de producerende teatre og oppebærer formidlingstilskud, abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

 

§ 5.
Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

 

§ 6.
Foreningens bestyrelse består af 5 - 9 medlemmer, dog et ulige tal, med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø.

Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3-5 medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan
finde sted.

Faxe Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.

 

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Formanden udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres beslutningsprotokol over forhandlingerne.

Haslev Teaterforening forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

 

§ 8.
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor eller anden godkendt revision. Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer for tiden § 25 stk. 2 i bkg. nr. 365 af 26. april 2006.

 

§ 9.
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den påbegyndte sæson ved generalforsamlingen.
Afstemninger sker normalt ved håndsoprækning medmindre 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i de lokale blade med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter
mødested og tidspunkt.

 

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.
    Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra
begæringens modtagelse.

 

§ 10.
Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af
forslaget.

 

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af Faxe Kommune forinden udlodning kan finde sted.

 

Godkendte vedtægter og vedtægtsændringer fremsendes til Faxe Kommune og andre relevante myndigheder/organisationer.

 

Revideret februar 2010 og godkendt på generalforsamling den 6. april 2010.